طرحی که به دلیل سرنوشت طرح های مشابه قدیمی از سوی اقتصاددانان با شک و تردید مواجه است. داوود سوری، اقتصاددان در این باره به اکوایران گفتگو کرده است: