اما آیا این دو حادثه از نظر منشا وقوع، عینا مشابه یکدیگر بودند یا تفاوت هایی بین این دو فاجعه وجود داشته است؟