آیا این طرح عملی است؟ تحلیل گزارشگر بلومبرگ را در این باره در اکوایران ببینید: