این مسئله نشان می دهد یک موج تقاضای جدید وارد بازار ملک شده است.