کشاورزی و صنعت بیشترین تعداد شاغل را از دست داده اند. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: