رهن های بالای یک میلیارد تومان دیگر پدیده عجیبی در این متطاق به حساب نمی آید. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: