گزارش اکوایران دربار آخرین اتفاقات بازار اجاره را در لینک زیر بخوانید:


چراغ سبز مالکان به مستاجران/ یک اتفاق نادر در بازار اجاره