موضوعی مهمی که وجود دارد، بحث تامین مالی در سرمایه گذاری است.

تامین مالی از بازارهای داخلی که به دلیل مشکلات نظام بانکی و شبکه اعتباری و بازار سرمایه و مباحث مربوط به پوشش ریسک، امکان سرمایه گذاری های متوسط و بزرگ از سلب کرده است.

تامین مالی بین الملل هم محل اصلی تامین مالی پروژه های بزرگ کشور در دهه های  قبل بوده، عملا در این ده سال منتفی شده است.

درحالی که طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ حدود ۱۳۰ میلیارد دلار تامین مالی بین المللی صورت گرفته بود، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ که این دسترسی قطع شده بود، مجبور به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شدیم و عددی در حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده است.