دکتر جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا درخصوص یارانه و مالیات بر بنزین صحبت کرده است. اینکه حتی این سیاست به عدالت نزدیک تر هم هست.