کسی نیست که نداند بازار سرمایه بیش از یک سال است که در حال زجر کشیدن است. چه بسی اگر محدودیت های فعلی وجود نداشت و ابزارهای لازم برای پوشش ریسک تعریف شده بود و نهادهای حرفه ای بیشتری در بازار حضور داشتند و عملکرد ناظر به نحو دیگری بود، فاز ریزش زودتر از این حرف ها به پایان رسیده بود.

در گفتگویی با احسان رضاپور، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی عملکرد بورس در فصل های مختلف سال، بازارهای جذاب در این یک سال، مقصد پول های خارج شده از سهام و نیز نشانه هایی که بازگشت بازار را سیگنال می دهند پرداخته ایم.

برنامه چارسو را هر روز از اکوایران دنبال کنید.