آخرین وضعیت پیام ها میان طرفین در چه وضعیتی قرار دارد؟ گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


پاسخ نهایی آمریکا به ایران:سپاه بماند برای مذاکرات فرابرجامی