گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


برگشتن ورق جنگ و حمله به زیرساخت‌های اوکراین: انتقام بددلانه مسکو