این خبر اما کاملاً شایعه نبود و بانک مرکزی ژاپن انعطافی در بازده اوراق‌قرضه خود نشان داد که علی رضاپور در این قسمت از مارکت تایمز به بررسی تصمیم بانک مرکزی این کشور و تاثیر آن بر ین می‌پردازد.