بررسی ها نشان می دهد: پیش از این نیز در دهه ۸۰ سیاستگذار پولی تجربه مشابهی برای تثبیت نرخ ارز انجام داد.

آیا اکنون نیز در حال تجربه وضعیتی مشابه آن دوران هستیم؟

احسان برین، پژوهشگر اقتصادی معتقد است مقطع کنونی یک تفاوت عمده با دهه ۸۰ دارد.