برخی این آمار را بیانگر برقراری آرامش در بازار مسکن می دانند و آن را نشانه ای از ورود بازار مسکن به دوره ریزش قیمت ها تلقی می کنند. اما فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با تاکید بر آنکه باید به این آمار با وسواس نگاه کرد، می گوید: این کاهش محصول شیفت تقاضا به نواحی جنوب شهر است.

او عنوان می کند: در حال حاضر نه تنها تولید مسکن در پایتخت به صرفه نیست بلکه تقاضا کشش خرید ندارد.

او تاکید دارد: تغییرات قیمت نمی تواند به معنای ریزش قیمت ها باشد.