داوود سوری اقتصاددان، معتقد است: نتیجه خانه‌دار کردن مردم با طرح‌هایی مثل جهش تولید مسکن با توجه به کارنامه این چنین طرح‌ها در گذشته، روشن است.

به گفته وی، هزینه‌ها و تسهیلات تحمیلی به اقتصاد کشور، برای اجرای این طرح‌ها بانی مشکلات آینده خواهد بود. 

این اقتصاددان بر این باور است: حل مشکل مسکن چارچوب وسیع‌تری از این طرح ها را می‌طلبد.