غلامرضا سلامی به معتقد است: مناطقی از ایران وجود دارد که به دلیل تقاضای انباشته برای ساخت مسکن ملی مناسب است اما دولت به سراغ آنها نرفته است. این مناطق در کدوم محدوده جغرافیایی ایران واقع شده است؟