این اعداد نشان دهنده بیشتر شدن شکاف مطلق شمال و جنوب بازار مسکن در شهر تهران است که به نظر این شکاف با درآمدها پر نشده است.