نفس گیری شاخص پس از یک رالی پر شتاب

به نظر میرسد پس از یک رالی پرشتاب از ابتدای سال جاری و رسیدن بازدهی به حدود 90 درصد، بازار نیاز به نفس گیری پیدا کرده است و باید سهام شرکت ها تا رسیدن به تعادل، دست به دست شوند...

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد