به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز مشغول جایگزینی شرکای خود هستند.

بازدید وزیر از خطوط تولید خودروسازان چینی این گمانه را مطرح کرده که ایران خودرو و سایپا شرکای فرانسوی خود را با شرکای چینی تعویض کنند.

در برنامه ویراژ با محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت‌وگو کردیم تا ابعاد سفر وزیر صمت به چین و تاثیرش روی خودروسازی کشور را بررسی کنیم.