عیار پیشگویی‌های بنزینی

طیفی از پیش بینی ها از اصلاح قیمتی بنزین، عمدتا تاکید بر تورم های بالا و افسارگسیخته خواهند داشت.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد