نوبل برای کاشفان عمق فقر

جایزه نوبل اقتصاد به طور مشترک به استر دوفلو 46 ساله و آبهیجیت بانرجی 58 ساله و مایکل کریمر 54 ساله اعطا شد. مهمترین دلیل اعطای جایزه به این 3 نفر استفاده از رویکرد نوین آزمایشگاهی و از جز به کل در مساله مبارزه با فقر است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد