در این برنامه چارسو با محمدرضا قاسمی، ضمن بررسی این روزهای بازار، به بررسی بورس در تابستان پرداخته‌ایم.