یعنی کاهش ۸۰ درصدی نسبت به اوج ۱۴۰۱ که به گمان برخی از کارشناسان نشان از بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه است. اما سوالی که ایجاد می‌شود این است که نقدینگی موجود در اقتصاد در کجاست؟ آیا می‌توان گفت در حال حاضر این نقدینگی در بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت پارک شده است؟ محمد خادمی در این برنامه چارسو به این پرسش پاسخ می‌دهد.