ستران تا پاییز سال ۱۴۰۱ با نرخ فروش ماهانه مثبت همراه بود اما از آذر ماه به بعد این رویه به منفی تغییر یافته است. بیشترین فروش ستران در آبان ماه به مبلغ ۲۲۲ میلیارد تومان بوده و کمترین این مقدار نیز در فروردین ماه به مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان ثبت شده است.

در بخش کدال خوانی برنامه امروز چارسو به بررسی و مرور فروش ماهانه نماد های سخوز و نماد سخاش نیز می پردازیم.