خموتور نیز با کمی اغماض به اندازه سال ۱۴۰۱ در صورت سود و زیان سال مالی ۱۴۰۲ سود خالص شناسایی کرده است. سود خالص این شرکت ۳۱۱ میلیارد تومان بود.

‌اما شرکت کارخانجات دارو پخش با نماد دلر ۵۷ درصد از سودخالص خود را از دست داده است. دلر برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۸۵۷ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده بود که این میزان برای ۱۴۰۲ به رقم ۳۶۵ میلیارد تومان کاهش یافت

‌پتروشیمی غدیر نیز از مدیران سابق خود به دلیل ارزان فروشی محصول و گران خریدن مواد اولیه شکایت کرده است.

‌ایران خودرو نیز چند شرکت زیرمجموعه خود را برای مزایده آگهی کرده است.

نسخه کامل در سایت اکوایران