در یک سو، اسکناس آمریکایی نتوانست محدوده حمایتی ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان را حفظ کند و تا نقطه ۳۰ هزار و ۱۳۰ تومان پایین رفت و در سوی دیگر، در بازار موازی دلار، حباب سکه امامی بالای ۵ درصد باقی ماند.