چند روز پیش طرح پیش نویسی اصلاحاتی برای قوانین سازمان بورس اوراق بهادار منتشر شد. اما سوال اینجاست که قوانین گذشته چه مشکلاتی داشتند که نیاز به اصلاحات داشته است؟ این اصلاحات تا چه اندازه کمک به بورس می‌کند؟ در این برنامه چارسو با بهنام بهزادفر به بررسی قوانین بازار سرمایه پرداخته‌ایم.