اما چه عواملی مانع از تاسیس این کانون شده است؟ از طرفی دیگر بر فرض تاسیس آن، این اتفاق چه اثری می‌تواند بر بازار داشته باشد؟ امروز با بهنام صمدی به بحث در این خصوص پرداخته‌ایم.