دو موردی که مسئولان عنوان می کنند برای حمایت از بازار سرمایه است و موجب تقویت بورس می شود.

در گفتگویی با محمد گرجی آرا، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پرداخته ایم که آیا فعالان بورسی در تدوین این دو نقش داشته اند؟ نهادهای حرفه ای مثل کانون کارگزاران یا کانون نهادهای سرمایه گذاری چطور؟ حمایت درست از بازار سرمایه چیست و باید چه گزینه هایی در تدوین مورد توجه قرار داشته باشد؟