دم کشیدن چای مجازی در حرارت جوجه کشی و بورس

سینه مرغ سپر ضربه به تولید شده، اما هیچ دستگاهی تقصیر زیان را نمی پذیرد. بورس هم همچنان در سایه ابهام و تردید کارشناسان است

در حالی که تولیدکنندگان مرغ، زیان فاجعه بار تولید را ناشی از اعمال سیاستهای غلط و بروکراسی اداری گاه درتضاد با حمایت از تولید بویژه در شرایط بحرانی  می دانند ، دستگاههای مرتبط در حال توجیه اقدامات خود هستند. 

نگاههای نگران از رشد شتابان شاخص های بورس، از وجود بازی خطرناک و پشت پرده ها می گویند در حالی که خوشبینان به این روند ، آن را ناشی از درک نادرست شرایط موجود اقتصادی ، ارزیابی می کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد