به گزارش اکوایران؛ چه چیزی باعث شد مقاومت چندانی در برابر طالبان صورت نگیرد؟ چرا ارتش افغانستان علیرغم تاییدات و تاکیدات بایدن، از ایستادگی مقابل طالبان عاجز شد؟