برنامه کرور

پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی با توجه به رشد نقدینگی

حجم نقدینگی یکی از تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصادی است که ارتباط نزدیکی با سایر متغیرها نظیر تورم و تولید دارد. آمارها نشان میدهد رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در ماههای اخیر افزایش بیشتری داشته است. ۱. دلایل افزایش رشد نقدینگی در این ماهها چیست؟ چگونه باید آن را کنترل کرد؟ ۲. پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی با توجه به رشد فزاینده نقدینگی چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد