تا اینجا طرف آمریکایی به ماجرا روی خوش نشان نداده اما طرف اروپایی تایید کرده که چهارشنبه میزبان مقامات ایرانی در بروکسل خواهد بود.