خلاصه کلام حسینی این است که روسیه برای ایران شباهتی به شوروی ندارد. در حالیکه برخی اظهارات مقامات روسی، از اتحاد استراتژیک دو کشور خبر نمی‌دهد، مخرج مشترک اصلی این دو کشور در حال حاضر کجاست؟