ماجرا از جایی شروع شد که دولت این کشور تصمیم گرفت قیمت سوخت را دوبرابر کند.

حالا دولتی‌ها معترضان را تروریست و عامل غرب می دانند و معترضان دولت را متهم به سوءاستفاده از منابع عمومی و اعمال خشونت می‌کنند.