اما واقعا سکه سیل فقط یک رو دارد و جز خسارت و خرابی ثمره ای ندارد؟‌ آیا می توان از سیلی که جان ها و خانه های زیادی را با خود برد، استفاده ای هم می توان کرد؟