سال ٩٨ ، سالی با تورم ٤/1٢ درصدی

آیا امسال هم اوضاع همین خواهد بود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد