آقای رئیس جمهور توجه کنید!

دستور رئیس جمهور برای تسریع در واگذاری ها آیا به پیش نیازهای عرضه اولیه ها توجه می شود؟

مهمترین موضوعی که در واگذاری های اخیر وجود دارد این است که چرا به رغم فروش سهام شرکت ها، مدیریت کماکان در اختیار دولت قرار دارد. آیا شائبه تعارض منافع ممکن نیست به وجود بیاید؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد