پاس گل بانک مرکزی به مدیران بی کفایت بانکی!

کفایت سرمایه بانکی چیست؟

- وضعیت نظام بانکی ایران در قیاس با آخرین استانداردهای بین المللی بانکداری نظیر بازل (بال) به چه صورت است؟

- چه انتقاداتی در خصوص دستورالعمل جدید بانک مرکزی  تحت عنوان «محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه اعتباری» وجود دارد؟

- آیا بانک مرکزی زمینه تخلف مدیران بانکی را بیشتر فراهم کرده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد