"طرح تنفس یا خفگی جنگلهای شمال؟!"

طرح موسوم به *تنفس جنگلهای شمال کشور* که در قالب برنامه ششم توسعه مصوب شد، قصد داشت اسباب حفاظت بیشتر و بهتر جنگل‌ها را فراهم کند، اما در عمل به ضد خودش تبدیل شد.

استادان و کارشناسان رشته جنگلداری از زمان پیشنهاد این طرح تاکنون انتقادات فراوانی به آن دارند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد