آقای وزیر... این اسمش خصوصی سازی نیست

در نظام اقتصادی که نظام قیمت گذاری کاملا در اختیار دولت قرار دارد، نمیتوان انتظار داشت که بخش خصوصی امکان رشد داشته باشد... دولت در حال تکرار تجربه ایحاد خصولتی هاست!

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد