ویدئو های مرتبط

دانش (نا؟!) بنیانی مدیریت جنگلهای شمال

سیاست و مدیریت جنگلهای شمال کشور باید مبتنی بر علم و دانش جنگلداری باشد. بر این اساس کارشناسان، بهره برداری از این جنگلها را یک ضرورت و پیامد مدیریت آنها می دانند. این در حالی است که بهره برداری رسمی و قانونی از این جنگلها بر اساس برنامه ششم توسعه ممنوع شده است.

استادان دانشگاه و معاون سابق سازمان جنگلها بر ضرورت بهره برداری از جنگلهای شمال تاکید دارند. در این صورت، تضمین پایداری این جنگلها مستلزم رعایت جنبه های اکولوژیکی، اجتماعی و اکولوژیکی است که در این گزارش بطور خلاصه تبیین می شوند. این در حالی است که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مسیر دشواری را برای مدیریت این جنگلها در پیش گرفته است که موفقیت آن را با تردید مواجه ساخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد