معضل کسری بودجه و راهکارهای دولت

از کسری بودجه به عنوان ام المصائب مشکلات کشور نام میبرند. بسیاری کارشناسان معتقدند که سر رشته تمامی مشکلات کشور به بودجه دولت بازمیگردد و از 6 ابرچالش اقتصاد کشور، 5 مورد دیگر وابسته به حل بحران کسری بودجه هستند.

نهادهایی همچون مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارش های متعدد به این موضوع پرداخته است.

تا چه زمان با این بحران قدیمی ناتدبیری دست به گریبان خواهیم بود؟ کدام دولت در دخل و خرج های خود ماشین حساب دست خواهد گرفت؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد