فعالان بورس روایت بانک مرکزی را قبول دارند یا مرکز آمار؟

در روزهای گذشته، آمار رشد اقتصدی بدون نفت به محل بحث میان فعالان اقتصادی بدل شده است. بانک مرکزی عدد مثبت ۱.۱ درصدی را برای سال ۹۸ اعلام کرده است و مرکز آمار این عدد را منفی ۰.۶ درصد میداند. فعالان بورس کدام یک از این دو روایت را به واقعیت نزدیک تر میدانند؟ آیا اساسا اینگونه اخبار در تحلیل آنها موثر است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد