مقایسه صندوق ذخیره ارزی ایران و نروژ

ایران دو صندوق ثروت تحت عنوان حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی دارد که اگر از مدیریتی مستقل برخوردار بود، در این روزهای کرونایی بهتر به کمک کشور می آمد. اما نمونه موفق صندوق های ثروت، صندوق نفت نروژ است... مقایسه دو صندوق ثروت ما با نروژ حاکی از چه نکاتی است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد