مصرف برق رکوردی جدیدی را در تاریخ این صنعت ثبت کرد

آخرین هفته تیرماه امسال، مصرف برق با ثبت رکوردهای جدید در تاریخ صنعت برق کشور همراه بود. طبق آمار رسمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شنبه هفته گذشته برای نخستین بار مصرف برق در تاریخ صنعت برق کشور از مرز ۵۸ هزار مگاوات عبور کرد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد