کرونا و عصر جدید در سیاست گذاری اقتصادی؟

اکونومیست در جدیدترین شماره خود ادعای بزرگی را مطرح کرده است؛ ورود به عصر جدیدی از سیاست گذاری اقتصادی که در آن، دولت ها نقش بسیار پررنگی در جنبه های مختلف خواهند داشت، شرایطی که بعید است حتی پس از کشف واکسن کرونا هم تغییر معناداری کند... به عقب بر نمیگردیم؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد