خیز دوباره به سمت FATF

خبر موافقت داخلی با پیوستن ایران به چهارگانه (FATF) از یک طرف و دادن مهلت بیشتر به ایران برای اعلام این موضوع از طرف دیگر، یکی از مهمترین اتفاقات دیروز بود که امروز نه تنها در بعضی از روزنامه ها مخصوصا روزنامه دولت بازتاب داشت؛ بلکه انتظار می رود که روی بازارها هم تاثیر مثبت داشته باشد.

موضوع دیگری که مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت، اعلام خبر مثبت شدن رشد اقتصادی کشور بعد از سه سال بود، رشدی که در تابستان امسال اتفاق افتاده و یک رکورد دوازده ساله را هم شکسته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد