اجاره‌ بهای واحدهای مسکونی چقدر گران شد ؟

نرخ اجاره واحدهای مسکونی که در پاییز قرارداد آنها منعقد شده، اعم از قراردادهای تمدیدی یا قرارداد با مستاجر جدید، ۳۴ درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافت.

نرخ رشد اجاره‌ بهای فصلی و نقطه ‌ای (پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته) برای کل واحدهای مسکونی چقدر بود؟ 

کدام استان ‌ها رکورد دار رشد اجاره بودند؟

نمودار رشد اجاره بها از سال ۹۸ تاکنون را در این گزارش ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد